Altyginimo dydis

Altyginimo dydis

Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 87-2075, i. k. 0962270ISAK00000057

Nauja redakcija nuo 2020-06-01:

Nr. 1R-96, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06681

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮKAINIŲ UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1996 m. rugsėjo 12 d. Nr. 57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu,

tvirtinu Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašą (pridedama).

TEISINGUMO MINISTRAS             ALBERTAS VALYS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1R-96

redakcija)

 

ĮKAINIŲ UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąraše (toliau – Įkainių sąrašas) nustatomi įkainiai už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas (toliau – įkainiai), įkainių sumažinimo, padidinimo, atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo ir notaro atlyginimo skaičiavimo tvarka.
 2. Į notarinio veiksmo atlikimo įkainį įtraukta atliekamo notarinio veiksmo prasmės, pasekmių (padarinių) išaiškinimo, taip pat šalių valios ir aplinkybių, turinčių esminę reikšmę notariniam veiksmui atlikti, išsiaiškinimo kaina. Šiame punkte nurodyti notaro veiksmai negali būti laikomi konsultacija, už kurią imamas papildomas atlyginimas.
 3. Įkainiai šiame Įkainių sąraše nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio.
 4. Įkainiai persvarstomi kiekvienais kalendoriniais metais.
 5. Pagal Įkainių sąraše nurodytus įkainius notaras kiekvienu konkrečiu atveju skaičiuoja atlyginimą už atliktą notarinį veiksmą, parengtą sandorio projektą, suteiktą konsultaciją ir (ar) techninę paslaugą (toliau – notaro atlyginimas).

II SKYRIUS

ĮKAINIŲ SUMAŽINIMAS, ĮKAINIŲ PADIDINIMAS, ATLEIDIMAS NUO NOTARO ATLYGINIMO MOKĖJIMO

 

 1. Įkainiai šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti mažinami fiziniam asmeniui:

6.1. kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

6.2. kuris pripažintas nedarbingu;

6.3. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

6.4. kuris yra globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu);

6.5. kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis;

6.6. kuris pripažintas iš dalies darbingu;

6.7. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

6.8. kuris yra tremtinys, politinis kalinys.

 1. Įkainių sąrašo 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims:

7.1. sandorių tvirtinimo minimalūs įkainiai mažinami per pusę, kai nurodyti asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:

7.1.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 28 962 eurų;

7.1.2. kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandoriai, kurių vertė siekia 14 481 eurą;

7.2. minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai atliekami Įkainių sąrašo VIII skyriuje, IX skyriuje, išskyrus 29.3 papunktį, XI skyriuje, išskyrus 31.2, 31.3 ir 31.5–31.7 papunkčius, ir XII skyriuje nurodyti notariniai veiksmai ir paslaugos.

 1. Įkainių sąrašo 6.5–6.8 papunkčiuose nurodytiems asmenims minimalūs įkainiai mažinami ketvirtadaliu, kai nurodyti asmenys yra turto įgijėjai, panaudos gavėjai, nuomininkai, finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) gavėjai, įkeitimo objekto savininkai, daiktinės teisės įgijėjai ir yra sudaromi:

8.1. nekilnojamųjų daiktų sandoriai, kurių vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą siekia 28 962 eurus;

8.2. kilnojamųjų daiktų ar akcijų, pinigų, obligacijų, teisių perdavimo sandoriai, kurių vertė siekia 14 481 eurą.

 1. Notarinių veiksmų, kurie atliekami ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą, įkainiai gali būti iki dviejų kartų didesni, nei nustatyta Įkainių sąraše. Notaro kelionės išlaidas apmoka notarą kvietę asmenys.
 2. Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiami:

10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nustatytas funkcijas atliekančios:

10.1.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

10.1.2. valstybės įmonė Turto bankas;

10.1.3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

10.2. šeimose, šeimynose, globos centruose ar vaikų globos institucijose globojami (rūpinami) nepilnamečiai, kai paveldi turtą po savo tėvų, senelių mirties;

10.3. jauna šeima, kai tvirtinama su kredito įstaiga sudaryta hipotekos sutartis, kuria įkeičiamas pirmasis būstas, kurio vertė yra iki 87 000 eurų (šiame papunktyje vartojamos sąvokos „būstas“ ir „jauna šeima“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme);

10.4. studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą;

10.5. asmenys, kurie dovanoja ar kitaip perduoda turtą labdaros ir paramos fondams;

10.6. įgaliotojai, kai suteikiamas įgaliojimas pensijai, pašalpai ir alimentams gauti.

 1. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Kliento turtinė padėtis turi būti pagrįsta dokumentais.

III SKYRIUS

NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už nekilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

 

12.1.

 

už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

0,37 procento nuo  sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

 

12.2.

už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams patvirtinimą

 

12–27 eurai;
12.3.už nekilnojamojo daikto mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą12–27 eurai;
12.4.už nekilnojamojo daikto mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 12.3 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektąnuo 0,33 iki 0,41 procento nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

12.5.

 

už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,50 procento nuo panauda duodamo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

12.6.

 

už nekilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,50 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

12.7.

 

už nekilnojamojo daikto sujungimo, jo padalijimo, žemės sklypo atidalijimo, amalgamacijos ar žemės konsolidacijos sutarties patvirtinimąnuo 0,33 iki 0,41 procento nuo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
12.8.už nekilnojamojo daikto servituto (-ų), uzufrukto, užstatymo teisės sutarties patvirtinimą24–100 eurų;

12.9.

 

už naudojimosi tvarkos nekilnojamuoju daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą24–100 eurų.
 1. Notaro atlyginimo dydis už Įkainių sąrašo 12.4, 12.5 ir 12.7 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo daikto sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.
 2. Jeigu Įkainių sąrašo 12.5 ir 12.7 papunkčiuose nurodytame sandoryje nenurodoma nekilnojamojo daikto vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

 

IV SKYRIUS

KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

 

15.1.

 

už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaipnuo 0,25 iki 0,33 procento nuo sandorio šalių nurodytos kilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

15.2.

 

už kilnojamojo daikto dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimąnuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
15.3.už kilnojamųjų daiktų mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.5 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą

nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

 

15.4.už kilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą7–20 eurų;
15.5.už kilnojamųjų daiktų mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių) vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą7–20 eurų;

15.6.

 

už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

15.7.

 

už kilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,25 procento nuo nuomos sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą) ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartyje nurodytos kainos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

15.8.

 

už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimąnuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų.
    
 1. Jeigu Įkainių sąrašo 15.6 ir 15.8 papunkčiuose nurodytuose sandoriuose kilnojamojo daikto vertė nenurodoma, notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal Įkainių sąrašo 29.15 papunktį.

 

V SKYRIUS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ, PINIGŲ ARBA TEISIŲ PERLEIDIMO SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

17.1.

 

už vertybinių popierių perleidimo sutarties patvirtinimąnuo 0,33 iki 0,41 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

17.2.

 

už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą, išskyrus Įkainių sąrašo 19.4 papunktyje nurodytos sutarties patvirtinimą0,08 procento nuo teisių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
17.3.už pinigų dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 17.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimąnuo 0,25 iki 0,41 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

17.4.

 

už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą7–20 eurų;
17.5.už vertybinių popierių, teisių mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą7-20 eurų;

17.6.

 

už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,33 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

17.7.

 

už vekselio patvirtinimą

0,1 procento nuo vekselio sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

 

17.8.už reikalavimo perleidimo sutarties ar reikalavimo patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,33 procento nuo reikalavimo dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
17.9.už skolos perkėlimo sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,33 procento nuo skolos dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

17.10.

 

už piniginių lėšų pasidalijimo sutarties patvirtinimąnuo 0,08 iki 0,17 procento nuo piniginių lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

17.11.

 

už teisių pasidalijimo sutarties patvirtinimą12–68 eurai.
 1. Jeigu Įkainių sąrašo 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nurodytuose sandoriuose objekto vertė (suma) nenurodoma, notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal Įkainių sąrašo 29.15 papunktį.

VI SKYRIUS

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU HIPOTEKA IR (AR) ĮKEITIMU, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su hipoteka ir (ar) įkeitimu, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

19.1.

 

už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaipiki 220 000 eurų įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų, o nuo 220 001 euro įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne daugiau kaip 240 eurų;

19.2.

 

už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimąnuo 0,25 iki 0,33 procento nuo bendrosios įmonės vertės, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 240 eurų;

19.3.

 

už įkeitimo patvirtinimąnuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų;

19.4.

 

už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo (teisės) perleidimo sutarties patvirtinimą

0,08 procento nuo hipotekos reikalavimo (teisės) dydžio, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;

 

19.5.

 

už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus Lietuvos Respublikos hipotekos registre, kai hipotekos (įkeitimo) sandoris nėra keičiamas šalių susitarimu, patvirtinimą5 eurai;
19.6.už prašymo įregistruoti (išregistruoti) hipoteką (įkeitimą) patvirtinimą5 eurai;
19.7.už pažymėjimo apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmeniui prašant)5 eurai.

 

 1. Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės.
 2. Notaro atlyginimas už įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.
 3. Notaro atlyginimas už sprendimo dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo priėmimą skaičiuojamas nuo sprendime dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo nurodytos (-ų) hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertės.
 4. Jeigu hipotekos (įkeitimo) sandoryje ar sprendime dėl priverstinės hipotekos nustatymo nenurodoma hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo hipoteka (įkeitimo) užtikrintos prievolės (prievolių) konkretaus ar maksimalaus dydžio.
 5. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendrosios įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

VII SKYRIUS

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU JURIDINIO ASMENS STEIGIMU IR VEIKLA, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su juridinio asmens steigimu ir veikla, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

25.1.

 

už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimąnuo 0,08 iki 0,25 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio (jei toks nustatomas pagal juridinio asmens teisinę formą), bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;

25.2.

 

už šiame papunktyje nurodyto steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių: 

25.2.1.

 

labdaros ir paramos fondo24–85 eurai;

25.2.2.

 

individualios įmonės19–68 eurai;

25.2.3.

 

viešosios įstaigos, bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir (ar) asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinių dirbtuvių) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) ir kitų, šiame Įkainių sąraše nenurodytų juridinių asmenų24–85 eurai;
25.2.4.savivaldybės įmonės36–85 eurai;
25.2.5.žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)36–118 eurų;

25.2.6.

 

asociacijos36–152 eurai;

25.2.7.

 

advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos48–203 eurai;

25.2.8.

 

mažosios bendrijos48–168 eurai;

25.2.9.

 

uždarosios akcinės bendrovės60–271 euras;
25.2.10.akcinės bendrovės96–304 eurai;

25.2.11.

 

Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės120–338 eurai;

25.2.12.

 

 

komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės120–338 eurai;

25.3.

 

už juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat už patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybiųnuo 50 iki 75 procentų įkainio, nustatyto pagal juridinio asmens teisinę formą remiantis Įkainių sąrašo 25.2. papunkčiu;

25.4.

 

už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą: 

25.4.1.

 

už juridinio asmens pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičiaus (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų šiame punkte nenurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą (kiekvieno atskirai)5 eurai;

25.4.2.

 

už juridinio asmens valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų ir parašo tikrumo paliudijimas)8 eurai;

25.5.

 

už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, kai: 

25.5.1.

 

keičiamas juridinio asmens kapitalo dydisnuo 0,08 iki 0,25 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo dydį, tačiau ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;

25.5.2.

 

juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas60–169 eurai;

25.6.

 

už Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens (asmenų) steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybiųįkainiai, nustatyti juridinio asmens teisinei formai pagal Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčius;

25.7.

 

už Įkainių sąrašo 25.2.9–25.2.12 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybiųnuo 0,08 iki 0,25 procento nuo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio, bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai.
 1. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinio veiksmo, nurodyto Įkainių sąrašo 25 punkte, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę arba juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus arba surašo pranešimą trūkumams pašalinti, išskyrus atvejus, kai:

26.1. notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus, buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai;

26.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.

VIII SKYRIUS

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVELDĖJIMO TEISE, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su paveldėjimo teise, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
27.1.už testamento patvirtinimą5–33 eurai;
27.2.už pareiškimo panaikinti testamentą patvirtinimą

7 eurai;

 

27.3.už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą ar jo atsiėmimą10 eurų;
27.4.už testamento paskelbimą5 eurai;
27.5.už pareiškimo apie palikimo priėmimą patvirtinimą3–17 eurų;
27.6.už pareiškimo apie palikimo atsisakymą patvirtinimą3–17 eurų;
27.7.už pareiškimo apie testamentinės išskirtinės priėmimą patvirtinimą3–17 eurų;
27.8.už paveldėjimo teisės į nekilnojamuosius daiktus, už Europos paveldėjimo pažymėjimo parengimą ir jo patvirtintos kopijos išdavimą0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 338 eurai;
27.9.už paveldėjimo teisės į pinigines lėšas liudijimo išdavimą0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 5 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai;
27.10.

už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą,

pakeitimą ar panaikinimą ir tai patvirtinančių

dokumentų parengimą

0,04 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 6 eurai ir ne daugiau kaip 120 eurų;
27.11.už paveldėjimo teisės į šiame skyriuje nenurodytą turtą liudijimo išdavimą

5–33 eurai;

 

27.12.už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto likusiam sutuoktiniui liudijimo, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą5–17 eurų;
27.13.už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą2–17 eurų;
27.14.už paveldėto turto pasidalijimo po sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių mirties sutarties patvirtinimąpusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;
27.15.už paveldėto turto pasidalijimo po kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 27.14 papunktyje, asmenų mirties sutarties patvirtinimąįkainis, nurodytas Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose.
 1. Kai Europos paveldėjimo pažymėjime paveldimas turtas neįvardijamas ir (ar) nepateikiami duomenys apie jo vertę, notarui mokamas 255 eurų atlyginimas.

 

IX SKYRIUS

KITŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kitų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

29.1.

 

už preliminariosios sutarties patvirtinimą19–101 euras;
29.2.už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą36–85 eurai;
29.3.už rangos sutarties patvirtinimąnuo 0,17 iki 2,7 procento nuo darbų kainos, bet ne mažiau kaip 50 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
29.4.už vedybų sutarties patvirtinimą

36–101 euras;

 

29.5.

už santuokoje įgyto turto padalijimo patvirtinimą

 

pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;
   
29.6.už sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus patvirtinimą17 eurų;

29.7.

 

už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus Įkainių sąrašo 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus sandorius, patvirtinimą12–33 eurai;
29.8.už pavedimo sutarties patvirtinimą10 eurų;
29.9.už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams3–10 eurų;
29.10.už įgaliojimo patvirtinimą kitiems, nei nurodyta Įkainių sąrašo 29.9 papunktyje, fiziniams ir juridiniams asmenims5–17 eurų;
29.11.už išankstinio nurodymo patvirtinimą17–41 euras;

29.12.

 

už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą5–17 eurų;
29.13.už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina ar sutarties objekto vertė12–27 eurai;
29.14.už pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimą17 eurų;
29.15.už kitų sandorių patvirtinimą12–37 eurai.

X SKYRIUS

VYKDOMŲJŲ ĮRAŠŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už vykdomųjų įrašų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:
30.1.už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose bei čekiuose atlikimąnuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
30.2.už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimą

0,17 procento nuo išieškomos sumos,

bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 263 eurai;

30.3.

 

už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą panaikinimą8 eurai;

30.4.

 

už prašymo arba atsisakymo atlikti vykdomąjį įrašą patvirtinimą3–8 eurai;
30.5už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą patvirtinimą3–8 eurai;
30.6.už vykdomojo įrašo pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimą

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo prievolės išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;

 

30.7.už Europos vykdomojo rašto išdavimąnuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų.

 

 

XI SKYRIUS

KITŲ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kitų notarinių veiksmų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

31.1.

 

už nekilnojamojo daikto perdavimo–priėmimo dokumento patvirtinimą10 eurų;
31.2.už jūrinio protesto priėmimą

72–203 eurai;

 

31.3.už vekselių ir čekių protestavimą12–24 eurai;
31.4.už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitąnuo 0,04 iki 0,08 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų;
31.5.už liudytojo parodymų patvirtinimą17–32 eurai;
31.6.už fakto, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimą

17 eurų;

 

31.7.už dokumento pateikimo laiko patvirtinimą17 eurų;
31.8.už dokumento patvirtinimą pažyma (Apostille)12 eurų;

31.9.

 

už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą11 eurų;

31.10.

 

už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą, išrašo iš notarinio registro išdavimą (už vieną puslapį)

1 euras;

 

31.11.už parašo dokumente tikrumo paliudijimą sutikime nepilnamečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos5 eurai;
31.12.už parašo kitame, nei nurodyta Įkainių sąrašo 31.11 papunktyje, dokumente tikrumo paliudijimą2 eurai;

31.13.

 

Neteko galios nuo 2022-09-01. 
31.14.už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą7 eurai;
31.15.už kitų, į Įkainių sąrašą neįtrauktų notarinių veiksmų atlikimą2–33 eurai;
31.16.už privalomų pagal teisės aktus duomenų perdavimą valstybės registrams ir už surinktų lėšų administravimą bei perdavimą registro tvarkytojui2–8 eurai.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1R-279, 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16674

XII SKYRIUS

SANDORIŲ PROJEKTŲ, KONSULTACIJŲ IR TECHNINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

 1. Už sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir notarų techninių paslaugų suteikimą nustatomi tokie įkainiai:
32.1.už sandorio projekto parengimą

12–33 eurai;

 

32.2.už konsultacijos suteikimą2–48 eurai;
32.3.už dokumento kopijavimą (už vieną puslapį)0,07 euro;
32.4.už notarinio dokumento parengimą (už vieną puslapį)0,68 euro;
32.5.už duomenų patikslinimo iš valstybės registrų užsakymą2 eurai.
 1. Notaro atlyginimas už sandorio projekto parengimą gali būti nustatomas tik tais atvejais, kai projektas yra sudėtingas ir reikalaujantis daug notaro darbo. Notaras negali imti atlyginimo už sandorio projekto parengimą, kai sandoryje numatomos standartinės, paprastai taikomos sąlygos, įprastai notarinėje praktikoje naudojamos sandorio formos.
 2. Jeigu imamas atlyginimas už sandorio projekto parengimą, atlyginimas už notarinio dokumento 1 puslapio parengimą pagal Įkainių sąrašo 32.4 papunktį neimamas.
 3. Tais atvejais, kai notaro atlyginimas už sandorio projekto parengimą viršija notaro atlyginimą už paties sandorio patvirtinimą, už sandorio projekto parengimą taikomas minimalus įkainis.
 4. Konsultacija teikiama aiškiai išreikštu notaro ir kliento susitarimu, esant objektyviam poreikiui ir aplinkybėms (kai neketinama sudaryti sandorio arba sandoris yra sudėtingas, reikalaujantis papildomo notaro darbo, laiko, užsienio valstybės teisės aktų analizės ir panašiai).

 

XIII SKYRIUS

NOTARO ATLYGINIMO SKAIČIAVIMAS

 

 1. Jeigu vienu notariniu veiksmu tvirtinami keli skirtingi sandoriai, notaro atlyginimas nustatomas sudedant Įkainių sąraše nustatytus atskirų tvirtinamųjų sandorių įkainius, bet negali būti didesnis kaip 12 000 eurų.
 2. Jeigu vienu notariniu veiksmu tvirtinamas sandoris, kuriuo perleidžiami, mainomi, įkeičiami keli daiktai, kelios teisės, kelių bendrovių akcijos ar keli kitų rūšių vertybiniai popieriai, nustatomas (-i) servitutas (-ai) keliems nekilnojamiesiems daiktams, notaro atlyginimas nustatomas pagal Įkainių sąraše nurodytus įkainius, skaičiuojamas nuo kiekvieno perleidžiamo, mainomo, įkeičiamo objekto ar objekto, kuriam nustatomas (-i) servitutas (-ai), vertės ir tada sumuojamas, bet negali būti didesnis kaip 12 000 eurų.
 3. Už notarinių veiksmų, kurių įkainiai Įkainių sąraše nustatyti intervalais, atlikimą notaras ima atlyginimą, atsižvelgdamas į atlikto notarinio veiksmo sudėtingumą ir apimtį.
 4. Notaro atlyginimą už sutarčių patvirtinimą sumoka šalių susitarimu nurodyti sutarties dalyviai (šalys).
 5. Notaro atlyginimo dydis nurodomas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.
 6. Klientai kompensuoja notaro patirtas išlaidas:

42.1. tikrinant valstybės registrų duomenis, turinčius esminę reikšmę atliekant notarinį veiksmą ir apsaugant asmenų teisėtus interesus;

42.2. išreikalaujant iš trečiųjų asmenų duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus notariniam veiksmui atlikti;

42.3. kliento prašymu persiunčiant dokumentus (pašto, kurjerių paslaugos);

42.4. skelbiant viešai kliento pateiktą informaciją ar informaciją, reikalingą notariniam veiksmui atlikti.

 1. Įkainių sąrašo 42 punkte nurodytos notaro iš kliento gaunamos kompensacijos, taip pat notaro iš kliento surenkamos sumos valstybės įmonės Registrų centro darbų išlaidoms padengti nėra laikomos notaro atlyginimu (pajamomis).

______________________